KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Trakya Kalkinma Ajansi Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Kaynak Verimliliği

Ajansımız, Trakya Bölgesindeki imalat sanayi işletmelerinin kaynak verimliliği uygulamaları ile rekabet güçlerini artırmak ve sürdürülebilir üretime geçişlerini desteklemeyi  amaçlamaktadır.

Ajansımız, kaynak verimliliği çalışmaları kapsamında farkındalık artırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Bunun yanı sıra KOBİ’lere yönelik teknik ve mali destek programlarını hayata geçirmektedir.

Verimlilik, özünde daha az girdiyle daha fazla çıktı üretebilmektir. Toplam Faktör Verimliliği (TFV) ise işgücü, enerji, malzeme, sermaye ve hizmetlerden oluşan girdilerin, üretim ve gelirler ile olan ilişkisidir. Dolayısıyla TFV, ekonomik büyümeye katkı sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Sürdürülebilir bir büyüme için toplam faktör verimliliğini artırmaya  yönelik çalışmalar, günümüzün rekabetçi koşullarında bir gerekliliktir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesi istihdam ve sermayeye dayalıyken, gelişmiş ülkelerde büyüme toplam faktör verimliliğine dayalıdır.

Kaynak verimliliği, imalat sanayinin toplam faktör verimliliğine en çok katkı sağlayacağı başlıklardan biri olarak öne çıkmaktadır. Kaynak verimliliği, üretimde kullanılan kaynakların (işgücü, enerji, hammadde vb.) daha verimli kullanılarak girdi maliyetlerinin azaltılarak rekabet gücünün gelişmesine, dolayısı ile ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin beraberinde getirdiği çevresel zararların artması, yenilenemeyen doğal kaynakların hızla azalmasına bağlı olarak kaynakların değerlerinin artması gibi olumsuz koşullar, imalat sanayinde sürdürülebilir üretimin gerçekleştirebilmesi için kaynak verimliliği çalışmalarını oldukça önemli bir konu haline gelmiştir.

 Bölgemizin İstanbul ve Avrupa’ya olan yakınlığı, gelişmiş ulaşım altyapısı, organize sanayi bölgeleri ve nitelikli insan kaynağı hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli firmalarının ilgi odağı haline gelmesine katkıda bulunmuştur. Sektöründe lider olan pek çok markanın üretim üsleri, tedarikçileri, üretim ve çözüm ortakları ile birlikte bölgemizde imalat sanayinde faaliyet gösteren 5.000’den fazla işletme yer almaktadır.

Bölgedeki imalat sanayinin bu kadar gelişmiş olması, Tekirdağ’ı Türkiye’de kişi başına sanayi elektriği tüketiminde ilk sıraya taşımaktadır. Yoğun enerji, su ve diğer kaynakların tüketilmesi, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için özellikle çevre ve enerji konularında bir dizi önlemler, eylem planları ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerekliliğini doğurmaktadır. Bölgede yoğun olarak yer alan tekstil işletmelerinin su tüketimi ve buna bağlı atıkların yönetimi de daha fazla özen gösterilmesi gereken konular arasındadır. İşletmelerin kaynak verimliliği çalışmalarını, çevre ve sürdürülebilir üretim bilinci ile gönüllü olarak yapmaları için farkındalık artırma ve teşvik programları geliştirilmelidir. Bu nedenle, küresel değer zincirinin parçası olan imalat sanayi işletmelerinin rekabet güçlerini artırabilmelerinin ve sürdürülebilir üretimin ana ayağını oluşturan kaynak verimliliği, ajansımız tarafından her zaman önemsenen ve desteklenen bir kavram olmuştur. İşletmelerin süreçlerini iyileştirerek hem kaynaklarını verimli kullanmaları, hem üretim kalitelerini artırmaları hem de enerji verimliliği ile doğrudan girdi maliyetlerini düşürmeleri ajansımız tarafından çeşitli yollarla desteklenmektedir.