KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Serhat Kalkınma Ajansı Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır

Bölgemizde Kaynak Verimliliği

Kaynak verimliliğinin öneminin daha net ortaya çıktığı günümüzde, Serhat Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde bu alandaki politika, strateji ve eylemlerin geliştirilerek bunların etkin bir biçimde uygulanmasını amaçlıyoruz. Verimlilik temelli bu çalışmalarımızla ilave sermaye yatırımları ve istihdam artışının bölge illerimizde gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı planlıyoruz.

Kaynak verimliliği; sınırlı ve tükenebilir olan kaynakların daha verimli kullanılması yoluyla daha fazla ürün üretilmesini ihtiva etmektedir. Kaynakların daha verimli kullanılması ile hem maliyette avantaj sağlanmakta hem de israf önlenmektedir. Hammadde, enerji ve suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımı, hem çevre üzerindeki etkilerin azaltılması hem de daha az girdi kullanarak daha fazla değer üretilmesi yoluyla rekabet gücünün artırılmasını sağlamakta, bu bağlamda üretimin ve dolayısıyla ekonominin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır.

Kaynak verimliliği, teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin beraberinde getirdiği çevresel zararların artması, yenilenemeyen doğal kaynakların hızla azalması ve kaynakların değerlerinin artması ile imalat sanayinin dünyada rekabetçi konumunu korumasında önemli bir konu haline gelmiştir.

Bölgemizde kaynaklarının verimli kullanılması, imalat sanayinin rekabet gücünün artırılması ve buna bağlı olarak çevresel etkilerin azaltılması amacıyla üretim süreçlerinde minimum kaynak tüketimi ve minimum atık üretimi prensibine dayalı temiz üretim çalışmalarının yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimizdir.

Sınır illerini içeren TRA2 bölgesinde son yıllarda özellikle ulaştırma ve lojistik sektörlerindeki alt yapı yatırımları ve sanayi bölgelerindeki kapasite artışları enerji, su ve diğer kaynakların daha yoğun tüketimini beraberinde getirmektedir. Bu durum kaynak verimliliği ekseninde üretim süreçlerine dönük eylem planları ve uygulamalarını gerekli kılmaktadır.

Bir Bakışta Bölgemizde Kaynak Verimliliği

Bölgemizde, yoğun olan tarım ve hayvancılık sektörü nedeniyle doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı zorunludur. En önemli ekonomik sektör olan bu alanların sürdürülebilirliği kaynak verimliliğine dayalı üretimle mümkündür.

Bölgemizde gelişen tekstil sektörü ve sanayi sektörü, yer altı sularının kullanımı ve atık suyun bertarafı gibi konularda iyileştirmeler yapılması gerekliliğini doğurmaktadır. Bölge illerindeki akarsuların ve göllerin kirlenmesini engellemeye yönelik olarak eylem planları hazırlanmaktadır.

Gelişen sektörlerde insan kaynağı ve enerji kaynağı kullanımı, verimlilik çalışmaları için yüksek bir ihtiyaç barındırmaktadır.

Bölgemiz özellikle hidroelektrik santralleri, biyogaz ve güneş panelleri ile yenilenebilir enerji kaynakları açısından potansiyel taşımaktadır.

Bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve bölgemizde yer alan işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla kaynak veremliliğini içeren faaliyetleri hayata geçiriyoruz.

Bölgemizde özel sektörde kaynak verimliliğine ilişkin farkındalığın artırılması öncellikli hedeflerimiz arasındadır. Firmalara dönük optimum düzeyde avantaj sağlaması için kaynak verimliliğinin genel olarak mahiyetini esas alan eğitim faaliyetleri planlıyoruz. Bu konuda bilinç düzeyinin yükseltilmesine dönük çalışmalar yanı sıra sektörel düzeyde faaliyetler yürüteceğiz.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yalın üretimi tanıtmak ve bu üretim sisteminin sağladığı avantajları anlatmak için Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde eğitimler düzenlenmesini planlıyor ve bu eğitimler sonucunda işletmelerin yalın üretim konusunda farkındalık düzeyinin artmasını hedefliyoruz.

Teknik Destek ve diğer işbirliği programlarımız ile bölgemizdeki işletmelerin kaynak, hammadde, işgücü ve süreç verimliliklerinin artırılmasına yönelik yönetim danışmanlığı desteği sağlıyoruz. Böylece firmaların işletme ve üretim süreçlerindeki sorunlarına bilimsel ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Mali destek programları ile bölgemizin önde gelen tarımsal ve hayvansal ürünlerin ( büyükbaş hayvancılık, kazıcılık, peynircilik, arıcılık gibi) kaynak verimliliği temelinde üretimi ve işlenmesini içeren katma değer oluşturacak projelerin geliştirilmesini sağlıyoruz.