KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri, Yozgat, Sivas

 

Ajansımız, Orta Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin artırılması maksadıyla; kaynak verimliliği faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını ve firmalarda kaynak verimliliği konusunda farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir. Bu şekilde, firmaların daha etkin kaynak kullanımı ve süreç verimliliklerini artırılması yoluyla  uluslararası ve ulusal piyasada rekabet güçlerinin artırılması sağlanacaktır.

İmalat Sanayi, Orta Anadolu (TR72) Bölgesi’nde ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal kalkınma üzerinde geniş kapsamlı etkisi olan önemli bir faaliyet alanıdır.

Kayseri Orta Anadolu’da yer alan ve sanayi altyapısı ile öne çıkan illerden birisidir. Kayseri’de oluşan gayrisafi katma değerin %38’i sanayi üretimden kaynaklanmaktadır. Bu oran Türkiye geneli için %30 seviyesindedir. Bu durum Kayseri’yi sanayi ürünleri üretimi için cazip hale getirmektedir.

Kayseri Cumhuriyet Tarihi boyunca sanayi altyapısı ile bilinen bir ilimiz olmuştur. Türkiye’deki ilk fiber optik kablo fabrikası, ilk milli sermayeli deterjan fabrikası, ilk yerli küçük nakliye aracı Kayseri’de üretilmiştir. Bölgemizde hali hazırda bulunan yaklaşık 1500 sanayi firması da Kayseri sanayisinin gelişmesine destek vermektedir.

Kayseri’de faaliyet gösteren firmaların beyan ettikleri çıkan atık miktarları (ton/gün):

 • Ortalama işletme başına çıkan atık miktarı: 1,96
 • En çok atık çıkartan işletmenin atık miktarı: 17,15
 • En az atık çıkartan işletmenin atık miktarı: 0,0011,
 • Toplam çıkan atık miktarı: 162,75

Yalın Danışmanlık Desteği Alan Firmaların İllere Göre Dağılımı

Kaynak: Yalın Danışmanlığı Firmalarının WEB Siteleri

 

Yalın Danışmanlık Desteği Alan Firmaların İllere Göre Dağılımı’nda da görüleceği üzere İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi illerde yalın danışmanlığı gelişmiş ve firmalar tarafından ihtiyaç hissedildiği görülmüştür. Ancak Kayseri’den danışmanlık desteği alan firmalar kısıtlı kalmıştır. Firmalar kurumsallaştıkça ve yurt dışı bağlantıları güçlendikçe yalın imalat tekniklerine daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle bazı çok uluslu firmalar yalın imalat tekniklerini uygulamalarını mal veya hizmet aldıkları firmalara zorunlu hale getirmektedirler.

Sivas ilinde sanayi alanındaki sektörler mevcut yatırımlar açısından incelendiğinde geniş bir çeşitliliğe sahip olmakla birlikte belli başlı sektörlerin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında gıda ürünleri imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, mineral ürün imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, metal cevheri madenciliği, giyim eşyası imalatı gibi alanlar şehrin lokomotif sektörleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yozgat ilinde ağırlıklı üretim; gıda, konfeksiyon, metal işleme, tuğla ve hazır beton gibi üretim kollarıdır. 1978’de ilde yaratılan gayri safi hâsıla içinde imalat sanayiinin payı %3.6 iken bu oran 1987’de %9.4’e, 2019’da ise %17.4 düzeyine yükselmiştir.

Bölgemiz imalat sanayinde emek başına ciro yıllar itibariyle düşmektedir. Bu durum her ne kadar imalatta makineleşmenin artmasının sonucu gibi görünse de; hem çalışan hem de makinelerin verimliliklerinin artırılmasına olan gereksinimi göz ardı ettiremez.

Bu sebepten sürekli iyileştirme prensibiyle işletmelerin ele alınması; kurumsallaşma, üretim, tasarım, pazarlama başta olmak üzere her yönden verimliliğin hedeflenmesi gerekmektedir.

Bir Bakışta Kaynak Verimliliği

 • ¤ Orta Anadolu Bölgesi’ndeki kaynak verimliliğine yönelik faaliyetler çevre düzenlemesi doğrultusunda yapılan faaliyetlerden oluşmaktadır.
 • ¤  Simbiyoz uygulamalarının gelişmesi  firmaların kendi gayretleri ile oluşmaktadır.
 • ¤  Büyük ölçekli firmalar dışında Bölgemizdeki firmalarda süreç verimliliği çalışmaları kısıtlı kalmıştır.
 • ¤  Yalın danışmanlık konusunda Kayseri’de kurulan Model Fabrika Bölgemiz firmaları için büyük bir fırsat oluşturmaktadır.
  ¤ Kayseri Sanayi Odası bünyesinde kurulan Verimlilik Koordinasyon Ofisi yalın danışmanlığı konusunda büyük bir farkındalık oluşturacaktır.
  ¤ Bölgemizde bulunan belediyeler ve OSB’lerde atık su yönetimine ilişkin projeler geliştirilmekte ve atık su arıtma tesisleri düzenli olarak faaliyete geçmektedir.

Kaynak verimliliği uygulaması olarak, Ajansımızın Doğrudan Faaliyet Destek Programı ve Fizibilite Programı kapsamında atıkların yönetimine ilişkin araştırma raporları yaptırılmıştır. Sivas İl Özel İdaresi ile yapılan Sıcak Çermik Jeotermal Analiz raporu doğrultusunda bölge için güdümlü proje hazırlanmaya başlanmıştır.

Hazırlanan Araştırma Raporları

Sivas 1. OSB Müdürlüğü

Atıksu Arıtma Tesis Fizibilitesi

Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği Başkanlığı

Katı Atık Bertaraf Tesisi Depolama Sahasının Genişletilerek Ömrünün Uzatılması Fizibilitesi

Kayseri OSB

Endüstriyel Simbiyoz Raporu

Sivas İl Özel İdaresi

Sivas Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinin Jeotermal Su Kaynaklarının Etkin Değerlendirilmesi Raporu

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Koyun Yününün Değerlendirilerek Ekonomiye Kazandırılması

Sarıkaya ilçesi Yozgat’ın ortasında yer alan yaklaşık 30.000 nüfuslu bir ilçedir. İlçenin en önemli turistik değeri UNESCO Geçici Kültür Mirası listesinde bulunan Roma (Basilica) Terma’dır. Eserin çevresinde iki otel bulunmaktadır ve jeotermal kaynak yetersiz kalmaktadır. Jeotermal kaynağın daha verimli kullanılması ve yeni otellere jeotermal kaynak tahsisi yapabilmek maksadıyla «Turizm Amaçlı Jeotermal Kaynakların Etkin Kullanılması» güdümlü projesi yürütülmektedir.

Sarıkaya Roma Hamamı tüm dünyada içinde termal suyu halen bulunan iki Roma Hamamı’ndan birisidir  ve UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesinde yer almaktadır.

‘’TR72 Bölgesi Tarımsal Ürünler İçin Kümelenme Modeli Geliştirilmesi’’ çalışması kapsamında Bölgemizde yetiştirilen bitkilerden daha fazla  verim almak ve çiftçilerin kazançlarını artırmak için dinamik bir matematiksel model oluşturulmuştur. İlçelere en uygun bitkiler önerilmiştir. Ürünler için kümelenme grupları oluşturulmuştur. Modelde sıcaklık toplamı, rakım ve nem gibi bilgiler göz önüne alınmıştır. Her ilçe için elde edilen tarımsal hasıla mevcut duruma göre artmıştır.

Bölgemizde Kaynak Verimliliği Uygulamaları Geliştiriyoruz

Bölgemizde kaynak verimliliğinin artırılması amacıyla, 2020 yılından itibaren Ajansımız faaliyetlerine başlamıştır.

Kaynak Verimliliği ile Bölgemizde :

 • Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren firmaların süreç verimliliklerinin artırılmasını,
 • Bölgemiz süreç verimliliğinin artırılması doğrultusunda işbirliklerini güçlendirmek maksadıyla üniversitelerinin endüstri mühendisliği bölümleri ile verimlilik staj programları geliştirilmesini,
 • Temiz üretim uygulamalarının geliştirilmesini,
 • Atıkların geri kazanımlarının artırılması için platformlar kurulmasını ve fizibiliteler hazırlatılmasını amaçlamaktayız.

Kaynak Verimliliği teması kapsamında, 2020-2023 dönemi için, bölgemizde çok sayıda proje planladık. Hayata geçireceğimiz projelerin yanı sıra, Bölgemizde kaynak verimliliği faaliyetlerinin bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesini sağlayacak yönetim yapılarını oluşturmak ve kaynak verimliliği faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip insan kaynağını geliştirmek üzere faaliyetler yürüteceğiz.

Sonuç odaklı programlamanın da bir gereği olarak, planladığımız çalışmalarda hedef kitlemizin sorunlarına net çözümler oluşturacağız.

Ajansımız 2020-2021 Kalkınma Ajansları Teması çerçevesinde, bölgemizde kaynak verimliliği faaliyetlerinin tüm bölge geneline yayılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda hazırladığımız, 2020-2023 yılları arasındaki faaliyet dönemini kapsayan İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile Kayseri, Sivas ve Yozgat illerimizde verimlilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak  profesyonelleştirilmesini planlıyoruz.

 

Kaynak Verimliliği Faaliyetleri (2020-2023)