KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bursa, Eskişehir, Bilecik

 

Ajansımız; Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin artırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişe katkı sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, bölgenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını desteklerken, sosyal ve çevresel bileşenleri de göz ardı etmeyen sürdürülebilir bir kalkınmaya destek olunacaktır.

Ajansımız,  bölgenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını desteklerken, sosyal ve çevresel bileşenleri de göz ardı etmeyen sürdürülebilir bir kalkınma hedefini amaçlamaktadır.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma ve İş Konseyi’ne (WBCSD) göre sürdürülebilir üretim ve tüketim, doğal kaynakların etkin bir şekilde üretilmesi ve kullanılması, atıkların en aza indirilmesi ve ürünlerin ve hizmetlerin optimizasyonu yoluyla çevre kalitesine katkı sağlamaktır. Sürdürülebilir üretim yaklaşımı, çevresel fayda yanında ekonomik getirileri de olan bir üretim stratejisidir.

Sürdürülebilir üretimin ön koşulu olarak da nitelenebilecek kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması son derece önemli ve etkin olmaktadır. Ancak, kaynak verimliliği uygulamaları firma sınırları içinde kaldığında, bu uygulamalar çevresel performansı belli bir düzeye kadar geliştirilebilmektedir. Bu nedenle, daha fazla kazanım elde edebilmek amacıyla firma sınırlarının ötesine geçebilecek ve çoğunlukla firmalar arası hatta sektörler arası iş birliğini sağlayacak bütüncül bölgesel yaklaşım, kaynak verimliği uygulamalarının çarpan etkisini artırmaktadır.

Kaynak verimliliği uygulamalarına yapılan yatırımlar, endüstriyel kuruluşların çevresel performanslarını artırmakta olup, ekonomik performanslarını ve kurumsal prestijlerini de olumlu yönde etkilemekte, büyüme ve verimlilik artışlarına katkı sağlamaktadır.

 

Ulusal planlarla uyumlu olarak Ajansımız tarafından hazırlanan TR41 2014-2023 Bölge Planı’nda da sanayide atık oluşumu, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalara ve temiz üretime geçişin sağlanması önceliği benimsenmiştir.

Ajansımızca, bu kapsamda yürütülen faaliyetler, sürdürülebilir üretim kavramının bölgemizdeki gelişimi konu üzerinde bir bilinç oluşturulması ile başlamıştır. Üretim ve hizmet sektörlerindeki örnek uygulamaları da içeren kapasite oluşturma çalışmaları ile devam edecektir. Oluşturulan ortaklıklar ve bilgi paylaşım ağları ile sürdürülebilir üretim uygulamalarının yayılması sağlanacaktır.

Her üç il için firma sayıları ve istihdama göre dağılımlar incelendiğinde, il bazında öne çıkan sektörlerin bir kısmı benzerlik gösterirken, farklı illerde yoğunlaşmış farklı sektörlerin de bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, kaynak verimliliği potansiyeli her il ve sektör için de farklılık göstermektedir. Ajansımız, yürüttüğü fizibilite ve strateji belirleme çalışmalarıyla yaygınlaşma potansiyeli yüksek olan sektörlere odaklanarak faaliyetlerini planlamaktadır.

Bir Bakışta Bölgemizde Kaynak Verimliliği

- TR41 Bölgesi 26 Organize Sanayi Bölgesi, 2 özel endüstri ve 1 serbest bölge ile Türkiye’de ekonominin kalbi konumundadır. Dış ticaret fazlası ile ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.
- Gerek ulusal gerek yerel ölçekteki plan ve stratejilerde daha fazla dikkate alınmaya başlanan, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması -  anlayışının bölgemizde yaygınlaştırılması önem arz etmektedir
- Bölgemizde, yoğun olan imalat sanayinin de etkisi ile kaynak verimliliği çalışmaları için yüksek bir potansiyel bulunmaktadır.
- Bölgemizdeki baskın olan sektörlerden tekstil sektörü, yer altı sularının kullanımı ve atık suyun arıtılması gibi konularda iyileştirmeler yapılması gerekliliğini doğurmaktadır. Özellikle Susurluk havzası ve Marmara Denizi’nde kirlenmeye yönelik olarak Susurluk Havzası Eylem Planı hazırlanmıştır.