KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak, Karabük, Bartın

Ajansımız tarafından bölgede üretimden tüketime kadar daha verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla kalkınma hamlelerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Ajansımız tarafından yürütülen proje ve faaliyetlerle farkındalık sağlanarak kaynak verimliliği bilincinin bölgeye kazandırılması planlanmaktadır. Bu şekilde daha az enerji, su ve hammadde kullanımı, daha az atık oluşumu ile ekonomik, sosyal ve çevresel faydanın artırılması sağlanacaktır.

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin sanayileşme hamlesinde başı çekmiş, ağır sanayi yatırımları ve geleneksel üretim sektörleriyle Türkiye’nin öncü ve lokomotif bölgelerinden biri olmuştur. Türkiye’nin ilk ve tek taşkömürü rezervine sahip olan havzada madencilik sektörüne bağlı olarak ana metal sanayisinde iki büyük entegre demir-çelik fabrikası bulunmaktadır. Bölgede toplam kurulu gücü 3.100 MW olan üç adet termik santral bulunmaktadır. Bölgemizde ayrıca haddehaneler, çelik servis merkezleri, çimento fabrikası, kağıt fabrikası, refrakter tuğla fabrikası, oduna dayalı endüstri gibi alanlarda yatırımlar da bulunmaktadır. Söz konusu yatırımların birçoğu yüksek enerji ve su sarfiyatına dayalı geleneksel üretim metotlarını kullanmaktadır. Söz konusu sektörlerde ortaya çıkan atık ve ısının bir kısmı geri kazanım ve dönüşüm potansiyeli taşımaktadır. Bu sektörlerde alınacak tedbirler ile kaynakların etkin kullanılması sağlanacaktır.


Kaynak verimliliği sadece hammadde sarfiyatına bağlı değil aynı zamanda atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı gibi uygulamalarla da mümkün olabilmektedir. Türkiye’nin kurulu enerji gücünün yaklaşık %7’sine sahip olan bölgemizde termik santrallerde atık olarak ortaya çıkan uçucu kül ve atık ısının geri kazanımı, demir-çelik sektöründe ise çelik cürufunda kırma, eleme ve manyetik ayırma sistemleriyle metalin geri kazanımı mümkün olabilmektedir.

Türkiye’nin cevherden üretim yapan üç büyük entegre demir-çelik fabrikasından biri Zonguldak biri ise Karabük’te TR81 Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Uzun ve yassı demir üretilen bu tesislerde nihai ürün kapasitesi günümüzde 8,5 milyon tona ulaşmıştır. Aynı zamanda bu tesisler, 10 bine yaklaşan çalışan sayısıyla bölgenin hakim sektörlerinin iki büyük temsilcisidir. Sadece bu tesislerde dahi hayata geçirilecek kaynak verimliliği uygulamaları ile  ciddi anlamda enerji ve maliyet  tasarrufu elde edilebilecektir.

 

 

Enerji verimliliği ve süreç yönetimi konusundaki yeniliklerle %40’lara varan tasarruf sağlanabilen kaynak verimliği uygulamalarının benimsenmesinin bölgemiz için önem arz ettiği açıktır. Bu doğrultuda öncelikle bölgemizde farklı kesimlerin kaynak verimliliği bilincine ve farkındalığına kavuşturulması Ajans olarak öncelikli amaçlarımız arasındadır. Gerçekleştirilen yatırımların hızla geri döndüğü, zaman zaman yatırım bile gerektirmeyen iyileştirmelerle ülke ekonomisine ve ekolojinin korunmasına önemli bir katkı sunulabilecektir. Söz konusu yatırım ve iyileştirmelerle bölgemiz çevreye ve insana duyarlı, sektörlerimiz dünya ölçeğinde daha rekabetçi bir hale gelecektir.