KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
İzmir Kalkınma Ajansı İzmir

 

İzmir(TR31) Bölgesi

Kaynak Verimliliği Çalışmaları

Ajansımız, kurulduğu günden bu yana, İzmir'in kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi için politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

İzmir (TR31) Bölgesi; çok yönlü ve çok sektörlü üretim yapısı, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle, sadece Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde de öne çıkan bir bölgedir. İzmir; tarım, sanayi, hizmetler ana sektörlerinin tümünde önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir.

İzmir’in zengin doğal kaynak varlığı, korunması gereken deniz ve kıyı alanları, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes havzalarının sunduğu tarımsal potansiyeli ve turistik değerleri, kaynak verimliliği konusunu bölge için kritik hale getirmektedir. Kaynak verimliliği, İzmir için sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve istihdam bakımından önemli bir temadır.

 

 

Ajansımız koordinasyonunda hazırlanan 2014-2023 İzmir Bölge Planı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, İzmir'in kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesine, kaynak kullanmadaki bilinç, sorumluluk ve verimliliği artırarak gelecek nesillerin yaşam kalitesi standartlarına sahip çıkılması sorumluluğuna dikkat çekmektedir.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği günümüzde, İzmir için sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Bu nedenle Ajans olarak, iklim değişikliğinin bölgedeki su kaynakları, doğal zenginlikler ve tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirerek, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve üretimde kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların geliştirilmesine destek veriyoruz.

Çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen yeşil büyüme yaklaşımıyla, üreticilere ve sanayicilere bölge kaynaklarının çevreye duyarlı ve verimli şekilde kullanılabilmesi için gereken destek ve bilgi birikimini aktarmayı amaçlıyoruz.

Bölgemizde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, İzmir’in tarım ve sanayi üretimi ile temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki yüksek potansiyelini destekleyerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz.

 

Ajansımızın kaynak verimliliği konusunda gerçekleştirdiği öncü çalışmalardan biri olan İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı, temiz üretim uygulamaları için yenilikçi bir destek ve işbirliği modeli olarak kurgulanmıştır.

İzmir’de temiz üretim uygulamalarına yönelik bölgesel kapasitenin geliştirilmesi, sanayi kuruluşlarının temiz üretim alanında yürüttükleri faaliyetlerin teşvik edilmesi ve işletmelerde pilot uygulamaların gerçekleştirilerek çıktıların yaygınlaştırılması amacıyla 2011-2015 yılları arasında yürütülen Program, Ajansımız ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğinde hazırlanan İzmir Eko-verimlilik Stratejisi'nin sonuçlarına dayanmaktadır. 

Program kapsamında firmalara eğitimler verilmiş,  temiz üretim etütleri hazırlanmış ve seçilen 4 işletmede pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulamalar sonucunda, verimli hammadde kullanımı ve kirliliğin azaltılmasına yönelik örnek kazanımlar elde edilmiştir.

 

İZMİR TEMİZ ÜRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI

 

Ajansımız, İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ile, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik eden kurumlara verilen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’nde, Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların ve Kaynak Verimliliğinin Desteklenmesi kategorisinde National Winner-Ulusal Birinci unvanını almıştır.

 

Ajansımızın kaynak verimliliği alanında yürüttüğü öncü faaliyetlerden biri olan İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı kapsamında seçilen işletmelerde gerçekleştirilen pilot uygulamalar, hammadde kullanımı ve kirliliğin azaltılması konularında, az maliyetli  yatırımlar sonucunda geri dönüş süresi kısa ve yenilikçi kazanımların elde edilebileceğini göstermiştir.

Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler Sonuç Odaklı Programını Uyguluyoruz

 

İzmir’in doğal kaynaklarını koruyarak rekabetçi ve kapsayıcı bir şekilde büyüyebilmesi için sürdürülebilir üretim ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla, 2020 yılından itibaren Ajansımız, sonuç odaklı program yaklaşımına geçerek 2020-2023 dönemi Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler Sonuç Odaklı Programı’nın uygulamasına başlamıştır.

 

Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler Sonuç Odaklı Programı ile;

İzmir’de başta sanayi ve tarım sektörleri olmak üzere sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesini,
Temiz enerji kümesinin, yerli ekipman üretimini ve mesleki eğitim kapasitesini güçlendirecek şekilde geliştirilmesini,

Temiz enerji sektörlerinde İzmir’in yatırım olanaklarının tanıtılmasını ve yatırımların artırılmasını amaçlıyoruz.

 

 

Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler Sonuç Odaklı Programı kapsamında;

Eko-verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilere geçiş alanlarında;

  • Analiz ve strateji geliştirme,
  • Mali destek programları ve fizibilite çalışmaları,
  • Uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler,
  • Kapasite geliştirme faaliyetleri,
  • Yatırımcı bilgilendirme ve destek faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

 

Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler Sonuç Odaklı Programı, İzmir’in yeşil büyüme yaklaşımı ile kalkınmasına yönelik kapasitenin oluşturulması, dönüşümün tasarlanması ve bölgedeki aktörlerin ortak bir hedefe yönelmelerinin sağlanması amacıyla kurgulanmıştır.

Sonuç Odaklı Program, İzmir’in temiz enerji ve temiz teknolojiler alanındaki yüksek potansiyelinin kümelenme, girişimcilik, yatırım tanıtım ve sürdürülebilir üretim faaliyetleriyle desteklenerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesine hizmet edecektir.

Bölgemizin Yeşil ve Mavi Büyümeye Geçiş Stratejisini Hazırlıyoruz

İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için, kalkınma gündemindeki yeşil ve mavi büyüme ekseninde dönüşümüne yönelik kapsamlı bir strateji ve yol haritası oluşturuyoruz. Yeşil ve Mavi Büyümeye Geçiş Stratejisi, İzmir’in çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınma etmenlerini bir araya getirecek şekilde hazırlanacak. Strateji, bölgenin yeşil büyüme ve mavi büyümedeki potansiyelini ortaya koyarken yatırımların ve yenilik, girişimcilik gibi araçların bu süreçlerde nasıl kullanılacağını, sosyal politikaların bu süreçte nasıl evrilmesi gerektiğini tanımlayacak.

 

 

İzmir Kaynak Verimliliği Merkezini Hayata Geçiriyoruz

Ajansımızın kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm alanlarında bölgedeki paydaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmaları, 2021-2024 dönemini kapsayacak 4 yıllık bir program çerçevesinde ele alarak, bu alanlarda bölgenin mevcut kapasitesini geliştiriyor ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğinde bir Kaynak Verimliliği Merkezi’ni hayata geçiriyoruz.

Kaynak Verimliliği Merkezinin, İzmir’de başta sanayi ve tarım olmak üzere tüm sektörlerde sürdürülebilir üretim, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına teknik destek ve danışmanlık sağlamasını, bu faaliyetleri yönlendirmesini hedefliyoruz.

 

 

Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Üretim Uygulamalarını Yaygınlaştırıyoruz

Bakanlığımız tarafından ajans çalışmalarında 2021 yılı teması olarak belirlenen kaynak verimliliği konusunda, ilgili kurumlarla işbirliği halinde;

  • Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim araçlarının kaliteli büyüme, rekabetçilik ve doğal kaynakların korunmasındaki öneminin vurgulanması, bilinirliğinin artırılmasını,
  • Endüstriyel simbiyoz, eko-verimlilik, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasını,
  • Sektörel potansiyel, sorun ve çözümlerin tespitini,
  • Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanında ihtiyaç duyulan araştırma ve fizibilitelerin hazırlatılmasını,
  • İlgili paydaşların bir araya getirilerek tecrübe paylaşımı ve işbirliği  ortamının yaratılmasını amaçlıyoruz.

Bölgemizde Yeşil ve Mavi Dönüşümü Destekliyoruz

İzmir’in karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın içselleştirilmesi için, sürdürülebilir üretim teknikleri ve dijital dönüşüm alanlarında öncü, özgün ve örnek projelerin hayata geçirilmesi amacıyla mali destekler sağlıyoruz.

Yeşil ve Mavi Dönüşüm Destek Programı aracılığıyla, sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe daha az kaynak kullanımını hedefleyen sürdürülebilir üretim tekniklerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.

Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler Sonuç Odaklı Programı (2020-2023 TETSOP)