KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli

 

 

Dünya genelinde nüfus artışı ve ekonomik büyüme doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu sebeple üretim girdilerinde yaşanan fiyat artışları ve arz kısıtları, ülkeleri, kaynakların verimli kullanılması için tedbir almaya yönlendirmektedir. Bu kapsamda ülkeler ve uluslararası kuruluşlar gibi Ajansımız da “kaynak verimliliği” temelli çalışmalar yürütmektedir.

 

 

Kaynak verimliliği; endüstriyel simbiyoz (işletmeler arası madde ve enerji değişimi), eko-verimlilik, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, geri kazanım, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tüketim ve üretim gibi sistemleri içermekle beraber hayatın her alanında bir kültür haline gelmesi gereken bir olgudur. Bu nedenle “Kaynak Verimliliği” teması bölgemizin potansiyelleri ve ihtiyaçları çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu noktada işletmelerin sektörlere göre atık analizi, enerji yöneticisi yetiştirme programları, verimlilik konusu üzerine ar-ge projeleri vb. alanlarda çalışmalar planlanmaktadır. Makro anlamda alınması gereken önlemleri ve yapılması gereken faaliyetleri bölgemiz özelinde de gerçekleştirmek için işletmelerden hane halkına kadar enerji harcayan herkeste verimlilik bilinci oluşturmak temel amaçtır. 

Bölgemiz Türkiye’nin en büyük havzası olan Fırat Havzası sınırları içerisinde yer alması ve lider sanayi kuruluşlarına sahip olması nedeniyle su kaynaklarının korunması ve enerji kaynaklarının etkin kullanımı büyük önem arz etmektedir. Özellikle sanayi sektöründe su ve enerji tüketimi yoğun olan tesislerin verimlilik uygulamalarını hayata geçirmesi ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak ve kaynak maliyetlerinin düşürülmesi açısından avantaj sağlayacaktır. 

Dünyamız kaynaklarının hızla tükenmesi ve kaynak verimliliği uygulamalarının önem kazanması bu konuyla ilgili yeni finans modellerini de beraberinde getirmiştir. Bu anlamda gerek devlet destekleri gerek diğer finans kuruluşlarının avantajlı fon kaynakları verimlilik projelerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bölgemizdeki güçlü tarım ve sanayi sektörlerinin bu desteklerden olabildiğince yararlanması hususunda Ajansımız  faaliyetler planlamakta ve bölgemiz işletmelerine danışmanlık yapmaktadır.

Ülkemizde enerji girdilerinin büyük oranda ithal kaynaklara bağlı olması dış ticaret ve cari işlemler açığı verilmesine neden olmaktadır. Hızlı büyüyen ekonomiye paralel olarak son 25 yılda yıllık birincil enerji tüketiminin (kömür, petrol, doğal gaz, nükleer, biokütle, hidrolik, güneş, rüzgâr, dalga, gel-git) 55 milyon ton eşdeğer petrolden (TEP) 155 milyon ton eşdeğer petrole yükselmesi  verimlilik ve dışa bağımlılığı azaltma konusunda atılacak adımları zorunlu kılmaktadır. Ajansımız enerji verimliliği alanında da bölgesindeki işletmelerin enerji yönetimi konusunda belgelendirme ve gerekli kalite standartlarını sağlaması noktasında faaliyetler planlamaktadır. 

Yine bölgemizin başlıca gelir kaynağı olan tarım sektöründe verimlilik uygulamaları  bölgesel kalkınmaya direkt etki edecek unsurların başında gelmektedir. Ülkemizde tatlı su kullanımının %73’ünün tarım sektöründe olması etkin su yönetimini ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de elzem kılmaktadır. Bu nedenle tarım ve tarıma dayalı sanayide başta su, enerji ve hammadde olmak üzere kaynakların en etkin biçimde kullanımının sağlanması, modellenmesi, yaygınlaştırılması, birincil üretim ve işleme süreçlerinde verimliliğin artırılması bölgenin olduğu gibi ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. 

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için bölgemiz güneşlenme süreleri yapılan yatırımı daha verimli bir hale getirmektedir.

Bir Bakışta Bölgemizde Kaynak Verimliliği

  • -Yukarı Fırat Bölgesinde ön planda olan tarım ve sanayi sektörleri kaynak verimliliği uygulamaları için potansiyel taşımaktadır.
  • -Bölgemiz, uzun güneşlenme süreleri ile özellikle organize sanayi bölgelerinde yapılacak çatı ve cephe tipi güneş enerjisi santrallerinin yatırım geri dönüş sürelerini kısaltmaktadır.
  • -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Verimlilik Artırıcı Proje ve Gönüllü Anlaşma desteklerinden bölge işletmelerinin yararlanması yönünde teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılması gerekmektedir.

 

  • -Organize sanayi bölgelerinin arıtma, yenilenebilir enerji, verimlilik gibi alanlarda ulaşabileceği avantajlı fon kaynaklarına erişiminin artırılması ile yeni çevreci yatırımlar gerçekleştirilebilecektir.
  • -Tarım sektöründe dijital teknolojilerin kullanılması ve doğru tarım bilgisi ile ürünlerde verimlilik artışı bölgemiz için fırsat vadetmektedir.     
  • -Bölgemizde faaliyet gösteren büyük ölçekli tekstil işletmelerinin temiz üretim şartlarını sağlaması ihracat noktasında önem arz etmektedir.