KALKINMA AJANSLARI
Göç
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri, Yozgat, Sivas

 

İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) ile;

  • ¤ Mesleki ve teknik eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi,
  • ¤ Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi,
  • ¤ Hayat boyu öğrenme anlayışı içinde aktif iş gücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması,
  • ¤ Mesleksizlik sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması için paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018) ile mesleki ve teknik eğitimi teşvik edecek faaliyetlerin yapılması için yol haritası çizilmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan «Kalkınma Ajansları 2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitim Teması Uygulama Çerçevesi» Belgesi kapsamında da 26 Bölgesel Kalkınma Ajansı için yapılabilecek faaliyetler belirlenmiştir.

Bu bağlamda ajansımız tarafından TR72 2014-2023 Bölge Planı metni doğrultusunda İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve Dijital Dönüşümün Sağlanması Sonuç Odaklı Programı belirlenmiştir. 2018 yılında devreye alınan sonuç odaklı programın özel amaçlarından birisi de meslek liselerinin önemi konusunda farkındalığın artırılması ve sanayi ile olan bağlantıların artırılmasıdır.

Ajansımız 2018 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan ve 2020 yılına kadar uygulanması planlanan program dahilinde TR72 Bölgesi’nde mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması amacıyla işbirlikleri, destek programları, organizasyonlar, eğitim programları ve analiz çalışmaları gibi çeşitli düzeylerde faaliyetler yürütülmüştür. Bu kapsamda kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik olarak ORAN tarafından 2019-2020 yılında Mesleki Eğitim Mali Destek Programı tasarlanmış ve yürütülmüştür.

Türkiye’de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibarıyla MTEGM’ye bağlı meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında örgün eğitimine devam eden 1.642.635 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin 864.591’i (%56,08) erkek, 677.008’i (%43,92) kız olmak üzere 1.541.599’u Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde, 101.036’sı ise Meslekî Eğitim Merkezlerinde eğitim görmektedir. Kaynak: TÜRKIYE’DE MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİMİN GÖRÜNÜMÜ

Bölgemizde mesleki ve teknik eğitim kurumu olarak 36 meslek yüksek okulu, 157 meslek lisesi faaliyet göstermektedir. Mesleki Eğitim Mali Destek Programı ile bu mesleki ve teknik eğitim kurumlarının başvuru sahibi olduğu; meslek odaları, sanayi bölgeleri gibi kuruluşların ortak olduğu ve en az 2 KOBİ’nin iştirakçi olduğu projeler ajansımıza sunulmuştur. Projelerdeki bu paydaş kurgulamasıyla; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının bir yandan öğretim standartları yükselttirilirken, diğer taraftan da bir bakıma bu kurumların müşterisi rolündeki meslek odalarının ve ilgili sektör KOBİ’lerinin projeye katkı sağlaması amaçlanmıştır.

72 adet başvurunun alındığı mali destek programında 19 kurum destek almaya hak kazanmıştır. Projelerin uygulama dönemi 6 Mart 2020 tarihi itibariyle başlamıştır.

2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı

  • ¤ Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’nın genel amacı “TR72 Bölgesi’nde imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi ve çalışma hayatına daha yetkin mezunlar kazandırılması için kurum altyapılarının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması” olarak belirlenmiştir.
  • ¤ Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’nın bu genel amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri ise;
  •  

» Mesleki eğitim kurumlarının eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve insan kaynağının geliştirilmesi,

» İmalat sanayi, hizmet sektörü ve çatı kuruluşlar ile mesleki eğitim kurumları arası işbirliğinin artırılmasıdır.

Ajansımız ile il milli eğitim müdürlükleri arasında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için işbirliği protokolleri imzalandı. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi:

Konferans/Seminer

-1-4-5 Kasım Geleceğim Mesleğim Bilgilendirme Seminerleri Kayseri Hürriyet, Arif Molu ve Mimarsinan Meslek Liseleri (300 meslek lisesi öğrencisi)
-16-18 Aralık 2019 “İnovatif Çocukları Yetiştirmek” isimli seminer (Kayseri-Sivas- Yozgat)
 

Usta Çırak Buluşmaları

-4-5 Aralık 2019 Usta Çırak Buluşmaları Etkinliği (1.100 meslek lisesi öğrencisi) (Kayseri: Mustafa Dener, Şeref Özdemir) (Sivas: Hakan Demirgil, Mehmet Güneş) (Yozgat: Taner Yıldız, Adem Öztürk, Doğan Tekin) Konuşmaları)
 

Liderler Programı

-Teknofest 17-22 Eylül 2019 Katılımcı Sayısı: 15 (8 Müdür 7 Öğrenci)
-3-4-5 Aralık 2019 Ahmet Şerif İzgören Motivasyon Semineri(toplam 3000 meslek lisesi öğrencisi (Kayseri-Sivas-Yozgat)
 

Proje Hazırlama Eğitimi

-13-14 Mayıs 2019 Olgunlaşma Enstitüsü Katılımcı Sayısı:15 (Yaygın)
-27 Haziran 2019 Kayseri TÜGVA Katılımcı Sayısı :10 (Yaygın-Gençler)
-01-02 Ağustos 2019 Yozgat’taki meslek lisesi öğretmenleri için Katılımcı Sayısı:15
-(Ekim 2019) Kayseri, Sivas, Yozgat  6 farklı Eğitim Katılımcı Sayısı: 135 (Meslek Lisesi Öğretmenleri)
 

Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi

-Liderlik, Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları, Eğitim Akreditasyon ve Kalite Güvence Eğitimi 23-27 Eylül 2019 Katılımcı Sayısı: 60 (Meslek Lisesi Müdürleri)
-Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Kasım 2019 (meslek lisesi tasarım öğretmenleri) Katılımcı Sayısı:75 (Kayseri Sivas Yozgat)
-Girişimcilik ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 25 Kasım 2019 (meslek lisesi öğrencileri) Katılımcı Sayısı:20 (Kayseri)
 
 

Mesleki Eğitim Sertifika Programları  kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde proje yazma, yalın üretim, kalite vb. konularda eğitimler verildi.

2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında ildeki lokomotif sektörlerde kalifiye eleman gereksinimini giderecek nitelikli bir eğitim merkezi altyapısı oluşturmak ve tefrişatını yapmak amacıyla Nisan 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında  Kayseri Büyükşehir Meslek Akademisi projesi gerçekleştirilmiştir.